Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Audaco gcv
Klein Langeveld 65
3220 Holsbeek
welcome@livforlove.be
BTW BE 0809 834 192

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met Audaco gcv;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Audaco gcv
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
6. Dag: kalenderdag;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Audaco gcv
Klein Langeveld 65
3220 Holsbeek
E-mailadres: welcome@livforlove.be
BTW-identificatienummer: BE 0809 834 192

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Audaco gcv en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
3. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Audaco gcv. Audaco gcv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet
beschikbaar zijn van een product.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Audaco gcv gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
4. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Audaco gcv niet. Audaco gcv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Audaco gcv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Audaco gcv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Audaco gcv passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Audaco gcv daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Audaco gcv zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen:
o het e-mailadres van Audaco gcv waar de consument met klachten terecht kan;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
o de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Audaco gcv deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5. Indien Audaco gcv zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Audaco gcv via een
ondubbelzinnige verklaring per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
3. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Audaco gcv retourneren, conform de door Audaco gcv verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug op het adres hetwelke door Audaco gcv werd opgegeven als retouradres. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
5. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
1. gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
2. artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
3. artikelen die van persoonlijke aard zijn.
4. artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
6. Bij terugzending van goederen draagt de consument het risico voor beschadiging of verlies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Audaco gcv dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
3. De consument kan wel gevraagd worden bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten ten laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag aan de consument worden meegedeeld
voordat deze zijn aankoop definitief plaatst.
4. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de
prijs.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1. Audaco gcv staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Kleurafwijkingen zijn geen reden voor niet
aanvaarding van de goederen.
2. De consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht bij Audaco
gcv. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt Audaco gcv zich ertoe het gebrekkige goed (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Audaco gcv behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de consument.
3. Om een beroep te doen op een garantie, moet de consument het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet
overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Voor goederen die thuis werden geleverd,
dient de consument verplicht vooraf contact op te nemen met Audaco gcv teneinde de
praktische modaliteiten af te spreken.
4. De garantie is nooit van toepassing op gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur of slijtageartikelen of in geval van tussenkomst door een niet door Audaco gcv aangewezen derde.

Artikel 10 - Uitvoering
1. Audaco gcv zal de overeenkomst uitvoeren naar best vermogen en inzicht, met alle grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ingeval Audaco gcv na bevestiging van de opdracht en vóór de aflevering omstandigheden verneemt, waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd zijn, dan heeft Audaco gcv het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht van schadevergoeding vanwege de consument.
2. Audaco gcv behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot uitvoering of verlening van diensten en werken zolang niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig betaald zijn geworden.

Artikel 11 - Levering
1. De leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geenszins een vaste verbintenis. Bij een langere leveringstermijn kan de consument in geen geval aanspraak maken op een schadevergoeding, interest of het recht om de bestelling te annuleren.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Audaco gcv kenbaar heeft gemaakt.
3. Alle risico’s verbonden aan de geleverde goederen berusten bij de consument vanaf het moment de goederen het magazijn van Audaco gcv verlaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Klachten/bezwaren betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 24 uur na levering/uitvoering schriftelijk en per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden aan Audaco gcv. De klachten dienen Audaco gcv tijdig te bereiken hetzij voor enig gebruik, verdeling, wijziging of herstelling hiervan en zulks op straffe van verval van alle aanspraken. Laattijdige en/of niet per aangetekend schrijven verzonden klachten/bezwaren worden als niet bestaande beschouwd. Geen enkele klacht/bezwaar ontslaat de consument van zijn verplichtingen omtrent de betaling.

Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
2. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van algehele betaling door de consument exclusieve eigendom van Audaco gcv.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Audaco gcv te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Audaco gcv behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Op elke openstaande factuur na vervaldag of ingeval van iedere laattijdige betaling wordt automatisch en van rechtswege en zulks zonder enige aangetekende ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, aangerekend en dit met een minimumbedrag van 40,00 Euro. Daarnaast is een jaarlijkse intrest van 10% verschuldigd. Het protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven naar het maatschappelijk adres van Audaco gcv. Dit protest dient steeds de factuurnummer en -datum te vermelden alsmede de gronden van protest. Bij gebreke hieraan wordt dit schrijven als niet bestaande beschouwd.
5. Onverminderd het voorgaande behoudt Audaco gcv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom
1. Door het geven van een opdracht verklaart de consument uitdrukkelijk dat er geen inbreuk of wat dan ook gemaakt wordt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart de consument Audaco gcv zowel binnen als buiten rechte en zulks voor alle gevolgen die voortvloeien uit deze opdracht.
2. Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die bestelling plaatst voor rekening van derden of met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk overeenkomst artikel 1120 B.W. en zal integraal en persoonlijk aansprakelijk zijn voor volledige betaling, zelfs wanneer Audaco gcv akkoord ging met deze wijze van factureren.
3. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie, ... die door Audaco gcv aan de consument worden geleverd of beschikbaar worden gesteld, berusten uitsluitend bij Audaco gcv. Vermenigvuldigen of reproduceren of andere gebruiken kunnen enkel en alleen mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Audaco gcv.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
1. Audaco gcv is enkel aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst die vallen onder onderhavige voorwaarden. Audaco gcv zal ten titel van vervangende schadevergoeding volgende vergoedingen doen: hetzij een hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere andere vorm van aansprakelijkheid voor schade zoals aanvullende schade, gevolgschade
of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
2. Audaco gcv staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na eerste levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van de door de consument of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
3. Voor directe of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Audaco gcv geleverde goederen, is Audaco gcv niet aansprakelijk.

Artikel 15 - Overmacht
Als overmacht wordt verstaan een onvoorziene omstandigheid, die buiten de macht van Audaco gcv geheel of gedeeltelijk beperken de overeenkomst naar behoren of tijdig uit te voeren. Wanneer ten gevolge van overmacht Audaco gcv of één van haar leveranciers niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Audaco gcv zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. Tevens kan Audaco gcv, indien nodig, de overeenkomst opschorten of inkorten, zonder dat
hiervoor door de consument schadevergoeding kan gevorderd worden van Audaco gcv.

Artikel 16 – Ontbinden
1. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Audaco gcv zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
2. Audaco gcv behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van juridische toestand van de consument. In beide gevallen is de consument hoe dan ook schadevergoeding verschuldigd a rato van 15% van de geplaatste bestelling en dit met een minimum van 40,00 EUR.

Artikel 17 - Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven bevoegd.

Artikel 18 – Privacy, persoonsverwerking en GDPR
1. Audaco gcv kan persoonsgegevens van de consument gebruiken om deze te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten, evenementen gerelateerd aan de werking van het product Audaco gcv, job-gerelateerde informatie en vacatures, haar werking en dienstverlening, toetreding van medewerkers, nieuwsberichten, et cetera.
2. Onder geen beding worden de persoonsgegevens van de consument overgemaakt aan derden.
3. Audaco gcv behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen.
4. De consument heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Audaco gcv verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de consument gevolg te geven. De consument kan Audaco gcv hiertoe een schriftelijk verzoek richten per e-mail.
5. De consument heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De consument kan altijd verzoeken foutieve of onvolledige gegevens te verbeteren via post of via e-mail. De consument kan per eenvoudig verzoek via e-mail verzoeken om verwijderd te worden uit de data van Audaco gcv.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich mee brengen. Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de consument
van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 20 – Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot
doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Winkelwagen
Scroll naar boven